Σύντομη Παρουσίαση Εταιρείας

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 349, ΦΕΚ 186/07-11-1994, ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η οποία διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 131721204000 και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Α.Μ.Α.Ε. 33651/105/Β/95/0014.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία εκχωρούνται σε αυτή με απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και η προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών αυτών στοιχείων, προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου.

Η πρόσφατη ψήφιση του Νόμου 4957/2022 για τα ΑΕΙ (ΦΕΚ 141/21-07-2022 τ. Α') επιφέρει αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ.  Στο πλαίσιο αυτό και η ΕΑΔΠ ΑΠΘ καλείται να τροποποιήσει σε διάστημα ενός έτους το Καταστατικό της και κατ' επέκταση τον τρόπο λειτουργίας της.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, σήμερα, ασκεί ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων προς επίτευξη του σκοπού της. Ειδικότερα:

  • Εκμετάλλευση κυλικείων
  • Παραγωγή και διάθεση αναμνηστικών αντικειμένων ΑΠΘ
  • Λειτουργία Παιδικού Σταθμού- Νηπιαγωγείου «Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ»
  • Διαχείριση Αιθουσών
  • Λειτουργία φωτοτυπικού κέντρου- χαρτοπωλείου
  • Διαχείριση της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ

Τέλος, με απόφαση της Συγκλήτου καλύπτει πάγιες λειτουργικές δαπάνες του ΑΠΘ (εργασίες συντήρησης και επιμελείας για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, Μονάδων του ΑΠΘ).

Το όραμα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής:

Αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ στη βάση του τρίπτυχου: αύξηση της προστιθέμενης αξίας- ευρεία διάχυση της ωφέλειας- ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΔΠ και του ΑΠΘ προς όφελος της κοινότητας του ΑΠΘ και της κοινωνίας.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης (corporate governance) με έμφαση στους κάτωθι άξονες, προς όφελος του ΑΠΘ, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των εργαζομένων:

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο