Η Εταιρεία

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 349, ΦΕΚ 186/07-11-1994, ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η οποία διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 131721204000 και στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Α.Μ.Α.Ε. 33651/105/Β/95/0014.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία εκχωρούνται σε αυτή με απόφαση της Συγκλήτου, καθώς και η προώθηση της ορθότερης διαχείρισης των περιουσιακών αυτών στοιχείων, προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ασκεί ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων προς επίτευξη του σκοπού της. Ειδικότερα:
- Εκμετάλλευση κυλικείων
- Μισθώσεις κυλικείων σε τρίτους
- Διαχείριση Αιθουσών
- Λειτουργία Παιδικού Σταθμού- Νηπιαγωγείου «Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ»
- Λειτουργία φωτοτυπικού κέντρου- χαρτοπωλείου
- Παραγωγή και διάθεση αναμνηστικών αντικειμένων ΑΠΘ
- Διαχείριση της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ

Τέλος, με απόφαση της Συγκλήτου καλύπτει πάγιες λειτουργικές δαπάνες του ΑΠΘ (εργασίες συντήρησης και επιμελείας για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, Μονάδων του ΑΠΘ).

Το όραμα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής:
Αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ στη βάση του τρίπτυχου «αύξηση της προστιθέμενης αξίας- ευρεία διάχυση της ωφέλειας- ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΔΠ και του ΑΠΘ» προς όφελος της κοινότητας του ΑΠΘ και της κοινωνίας.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης (corporate governance) με έμφαση στους άξονες:
- Διαφάνεια (transparency)
- Λογοδοσία (accountability)
- Διαδικασίες
- Αποτελεσματικότητα
προς όφελος του ΑΠΘ, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των εργαζομένων.

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.

Η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ μέχρι 31-08-2022 είναι:

Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ

Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ
Τηλέμαχος Καπετανίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Χρήστου, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ
Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Η δομή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ έχει διαμορφωθεί με σκοπό να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διοικητικές, διαχειριστικές και εμπορικές λειτουργίες της στο πλαίσιο του σκοπού της και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης.

Συγκεκριμένα, λειτουργούν τα εξής Τμήματα:
- Γραμματεία Διοίκησης
- Νομικό Γραφείο
- Τμήμα Προσωπικού
- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
- Τμήμα Κυλικείων
- Τμήμα Λοιπών Εμπορικών Δράσεων
- Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ
- Γραφείο Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 349, ΦΕΚ 186/07-11-1994, ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η οποία διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και την κείμενη περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσία.

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο